Schoolstructuur

Definitie

Schoolstructuur geeft aan hoe de school aan de hand van aangeboden onderwijs is samengesteld. In de Basisregistratie Instellingen van DUO is vastgelegd welk onderwijs aan een instelling beschikt is en welk onderwijs geldig is op de peildatum. Het gaat hier dus om welk afsluitend onderwijs de instelling mag geven. De volgende onderwijsmogelijkheden worden onderscheiden:

Mogelijke waarde

havo
praktijkonderwijs
vmbo basisberoepsgerichte leerweg – assistentopleiding (vmbo-ao)
vmbo basisberoepsgerichte leerweg – leerwerktraject (vmbo-lt)
vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bl)
vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kl)
vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl)
vwo