Leerlingprognose

Definitie

De indicator Leerlingprognose toont het percentage leerlingen dat er de komende jaren meer of minder verwacht wordt.

Toelichting

De prognosegrafieken zijn gebaseerd op de prognoses die door DUO worden gepubliceerd en houden onder andere rekening met de bevolkingsprognose en de referentieraming van OCW. Er wordt geen rekening gehouden met individueel beleid van scholen of samenwerkingsverbanden.

Berekening

Het percentage is berekend ten opzichte van de laatst bekende telgegevens (zie bronvermelding peildatum). In het tabblad Trend zijn ook aantallen uit voorgaande jaren opgenomen, dit zijn de leerlingaantallen van de schoolvestigingen die op de laatst bekende teldatum bij uw swv horen.

Onderwijssoort

bao
sbo

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)