Aantal leerlingen

Definitie

De indicator Aantal leerlingen toont het aantal leerlingen per onderwijssoort op 1 oktober. Dit geeft zicht op de omvang van de verschillende onderwijssoorten binnen uw swv. De onderwijssoorten zijn vmbo/havo/vwo, praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Toelichting

Voor de leerlingen in vmbo/havo/vwo kunt u gebruik maken van een filter voor de onderwijssoort, leerweg vmbo en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Voor de leerlingen in het vso wordt onderscheid gemaakt in leerlingen bekostigd door uw swv en leerlingen schoolgaand binnen uw swv. U kunt gebruik maken van een filter voor de zorgcategorie en residentiële plaatsing. De residentieel geplaatste leerlingen zijn leerlingen waar uw swv geen tlv voor heeft afgegeven.

Berekening

Het aantal leerlingen is gebaseerd op de bekostigde leerlingen uit het Basisregister Onderwijs (BRON). Vavo leerlingen tellen net als in de beschikkingen voor de helft mee.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro
vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)