Schooladvies en voortgezet onderwijs

Definitie

De indicator toont het advies dat leerlingen krijgen over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school (bo, sbo). De indicator toont ook de positie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in het derde jaar na uitstroom uit het primair onderwijs. Het gaat om leerlingen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. De PO-Raad en VO-raad maken afspraken over deze gegevens in de werkgroep Doorstroommonitor (zie ook de Doorstroommonitor).

Berekening

De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen de Doorstroommonitor.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep bestaat voor sbo- en so-scholen uit scholen met hetzelfde onderwijstype. De vergelijkingsgroep voor bo-scholen bestaat uit bo-scholen met een vergelijkbaar percentage gewogen leerlingen.

ManagementVenster

De schoolrapportage Doorstroom naar voortgezet onderwijs toont:

De bestuursrapportage Doorstroom naar voortgezet onderwijs toont:

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1 oktober 2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO en komen uit ROD (Register Onderwijsdeelnemers). Het databestand 'PO-VO' bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1-cijferbestanden voor po en vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2010 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1-cijferbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1-cijferbestanden worden per schooljaar opgemaakt en komen uit ROD (Register Onderwijsdeelnemers).

Voor de visualisatie van de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs ten opzichte van het gekregen schooladvies in het primair onderwijs (in het derde jaar) is het (school)jaar in de bron de peildatum. Oftewel het jaar waarin de leerlingen in het derde jaar in het voortgezet onderwijs zaten.

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit ROD (momentopname uit Register Onderwijsdeelnemers). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit ROD. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld.

Het databestand 'VO-PO' is gebaseerd op (een koppeling van) de 1-cijferbestanden van po en vo. Het 1-cijferbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert, controleert de gegevens op interne consistentie.