Schooladvies en plaatsing

Definitie

De indicator Schooladvies en plaatsing toont of de leerlingen op de school in leerjaar 3 op, boven of onder hun basisschooladvies zitten.

Berekening

In de berekening worden alle leerlingen van leerjaar 3 en afkomstig uit het bekostigd po meegenomen. Vervolgens wordt gekeken welke positie deze leerlingen hebben ten opzichte van het basisschooladvies. Deze positie wordt vertaald naar drie categorieën: op, boven en onder advies.

Voorbeelden:
 • Een leerling met basisschooladvies vmbo-b die in leerjaar 3 op het vmbo-k zit, zit boven advies.
 • Een leerling met basisschooladvies havo/vwo die in leerjaar 3 op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in leerjaar 3 op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
 • Een leerling met basisschooladvies havo die in leerjaar 3 op het havo/vwo brugklas zit, zit boven advies.

Alleen leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op de betreffende school zitten, worden meegenomen in de berekening.
Leerlingen die versnellen, bijvoorbeeld van leerjaar 1 naar 3 en van leerjaar 2 naar 4 worden meegenomen in de berekening van deze indicator. 

Uitzondering

De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:
 • Leerlingen waarvan geen basisschooladvies bekend is;
 • Leerlingen die van buiten het bekostigd onderwijs komen;
 • Leerlingen die uit het buitenland komen;
 • Leerlingen die in leerjaar één of twee niet op deze school hebben gezeten;
 • Leerlingen die eerder in leerjaar drie zijn blijven zitten;
 • Leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten;
 • Leerlingen met het advies voortgezet speciaal onderwijs. 

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

 • Het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onder, op en boven het niveau van het basisschooladvies onderwijs zit.
 • Het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onder, op en boven het niveau van het basisschooladvies onderwijs zit, uitgesplitst naar onderwijssoort.

Managementvenster

Meer informatie over Schooladvies en plaatsing is te vinden in het Managementrapport Instroom vanuit basisonderwijs.

Het schoolrapport toont de volgende gegevens:
 • Inspectie-indicator Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het advies po.
 • Van alle leerlingen in leerjaar 3 op/boven/onder hun basisschooladvies onderwijs volgen.
 • Cohortinformatie over de leerlingen die zijn ingestroomd in leerjaar 1 en waar zij later in leerjaar 3 zitten, afgezet tegen het basisschooladvies.
 • Alle toeleverende basisscholen.
Het bestuursrapport toont de volgende gegevens:
 • Inspectie-indicator Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het advies po voor alle scholen binnen uw bestuur.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand Doorstroommonitor ‘po-vo’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor po en vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden door DUO per schooljaar opgemaakt.


Actualisatie

Rond mei ontvangt Vensters van DUO de gegevens voor het berekenen van de schooladvies en plaatsing. Verschillende bestanden worden aan elkaar gekoppeld waardoor het schooljaar iets achterloopt op de andere indicatoren. Houd de Vensters nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.