Personeel

Definitie

De indicator Personeel toont meer informatie over het personeel op instellingsniveau .

Toelichting

Onder andere is te zien het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en de meldingsfrequentie (ZMF), het aantal fte , leeftijdsverdeling van het personeel en de onderverdeling man/vrouw.

Berekening

Personeelsgegevens

De berekeningen worden gedaan door DUO. De gegevens zijn gebaseerd op de telling van de betrekkingsomvang. Hierbij is de norm betrekkingsomvang van gemiddeld 36,86 uur per week gelijkgesteld aan 1 fte. Een persoon die 0,5 fte werkt, telt in de berekening voor 0,5 mee. Bij het bepalen van de betrekkingsomvang is geen rekening gehouden met de gerealiseerde regeling Bevorderen Arbeids Participatie Ouderen (BAPO). Een aanstelling met betrekkingsomvang 0,9 fte en 0,1 BAPO, telt in de berekening voor 0,9 fte mee.

Er wordt een onderscheid gemaakt naar direct personeel (onderwijsgevend en direct ondersteunend personeel) en indirect personeel (indirect ondersteunend personeel en management). De omschrijving van deze personeelscategorieën staat in de personeelsindeling. Salarisverwerkers administreren personeel volgens deze 18 categorieën. Als een personeelslid meerdere functies heeft wordt door DUO gekeken naar de hoofdfunctie.

De gemiddelde leeftijd wordt berekend voor de betrekkingsomvang (gemiddelde gewogen leeftijd). De gehanteerde leeftijdscategorieën zijn per 5 jaar, met uitzondering van de eerste categorie (t/m 20 jaar) en de laatste vanaf 61 jaar).

Ziekteverzuim

De berekeningen worden gedaan door DUO. Voor het berekenen van ziekteverzuim hebben de volgende bewerkingsslagen plaatsgevonden:

Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) wordt als volgt berekend:
ZVP = (het totaal van de verzuimde dagen in periode t / potentieel beschikbare dagen in periode t) x 100%.

De meldingsfrequentie (ZMF) wordt als volgt berekend:
ZMF = (aantal meldingen verzuim in periode t / aantal werknemers in periode t) x (aantal dagen in jaar / gem. aantal dagen in verslagperiode) Het bepalen van de verzuimmeldingsfrequentie gebeurt op basis van de nieuwe gevallen die zich voordoen in die verslagperiode.

Toelichting personeelsindeling:

In het Informatiebesluit OCW wordt onderscheid gemaakt tussen 5 hoofdcategorieën en de 18 functiecategorieën:

A. Management: leidinggevenden die integraal (eind)verantwoordelijk zijn over de (algehele) onderwijsinstelling (bv. schoolbestuur, directeuren, schoolleiders)

1. Leden van het College van Bestuur

2. (Bovenschoolse) directeur

3. Adjunct- of waarnemend directeur

4. Overig management in directie en bestuur


B. Middenmanagement: personeel dat al dan niet functioneel de leiding heeft over onderdelen/afdelingen binnen een onderwijsinstelling

5. Staffunctionaris (bv hoofd facilitaire dienstverlening)

6. Onderwijs coördinator

7. Overig middenmanagement


C. Onderwijsgevend personeel: benoembaar/bekwaam onderwijspersoneel dat in direct contact met de leerling/deelnemer onderwijs verzorgt dat systematisch en planmatig die leerling ondersteunt bij de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden

8. Groepsleerkracht

9. Vakleraar

10. Leraar in opleiding

11. Overig onderwijzend personeel


D. Onderwijsondersteunend personeel: het personeel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs door onderwijsondersteunende activiteiten

12. Assisterende functies (bv. (techn. onderwijsassistent, docent-assistent e.d.)

13. Therapeutische en zorgfuncties (bv. logopedist, schoolmaatsch. werker)

14. Instructeur

15. Overig onderwijsondersteunend personeel


E. Beheer- en administratief personeel: het ondersteunend personeel exclusief het managementpersoneel dat niet direct betrokken is bij het primaire proces (zoals omschreven bij onderwijsgevend personeel)

16. Beheerfuncties (bv. conciërge, schoonmaker, beheerder ICT)

17. Administratieve functies (bv. personeelszaken, salaris- of leerlingadministratie)

18. Overig beheer- en administratief personeel


Voor Vensters voor Verantwoording wordt deze indeling overgenomen met de volgende aanpassing; functiecategorie 6 (onderwijscoördinator) valt niet in de hoofdcategorie “B. middenmanagement” maar in “D. onderwijsondersteunend personeel”.

In Vensters wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect personeel:

Direct personeel:

Indirect personeel:

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

ManagementVenster

Meer informatie over de indicator Personeel is te vinden in het Managementrapport Financiën , op bestuursniveau.

Dit rapport toont informatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt met vier verschillende benchmarkgroepen.

Uitzondering

Algemene uitzonderingen zijn:

Databron

De personeelsgegevens worden in een geaggregeerd bestand aangeleverd door DUO. Deze gegevens zijn verzameld volgens het deel Personeelsgegevens in het Besluit Informatievoorziening WVO. De gegevens worden door de scholen via de salarisverwerkers aangeleverd aan DUO. De ziekteverzuimgegevens zijn afkomstig van VOION en zij berekenen de vergelijkingsgroep.

Actualisatie

Rond eind mei ontvangt Vensters van DUO de gegevens van personeel. Eind november ontvangt Vensters van VOION de ziekteverzuimgegevens. Houd het nieuws van Vensters in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Personeelsgegevens

Het personeel wordt door het schoolbestuur onderverdeeld in achttien functiecategorieën. Deze achttien functiecategorieën zijn in samenspraak met de scholen door de salarisverwerkers ingevoerd. De achttien functiecategorieën zijn in 2009 in het Programma van Eisen (Besluit Informatievoorziening WVO) geïntroduceerd. De getoonde gegevens zijn afkomstig van salarisverwerkers. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. 

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimgegevens zijn afkomstig van VOION. De scholen leveren de gegevens aan DUO, die de berekeningen en bewerkingen uitvoert in opdracht van VOION.