Examenresultaten

Definitie

Dit rapport toont de examenresultaten van uw school.

In het rapport Examenresultaten (interactief) kunt u filters toepassen. Ook toont het verdiepende informatie over de school examencijfers.

In het rapport Examenresultaten vergelijken worden de examenresultaten afgezet tegen diverse relevante vergelijkingsgroepen.

Inhoud

Het rapport bevat de volgende hoofdstukken:

NB Het gemiddelde CE-cijfer per onderwijssoort is onderdeel van het Onderwijsresultatenmodel.

NB Het verschil SE-CE is geen onderdeel van het Onderwijsresultatenmodel, maar de inspectie ziet er wel op toe.

Berekening

De berekeningen van de gegevens vindt u terug in de indicator Examencijfers in de Vensters Encyclopedie.

Percentielscore

De resultaten worden ingedeeld in een percentiel dat de relatieve positie ten opzichte van andere scholen aangeeft, hierbij is het eerste percentiel (1) de laagste score en het honderdste (100) de hoogste.

De percentielscore op onderwijssoortniveau wordt berekend op basis van alle scholen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op vestigingsniveau wordt berekend op basis van alle vestigingen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op onderwijssoortniveau kan dus afwijken van de percentielscore op vestigingsniveau omdat de vergelijkingsgroepen verschillen.

Inspectie-indicator

De inspectie-indicator wordt berekend op basis van de resultaten van de drie meest recente schooljaren. Het gewogen driejaargemiddelde wordt bepaald als van het meest recente jaar en ministens één ander jaar een jaargemiddelde is berekend. Gewogen wordt naar het aantal vakken, zodat een jaar met veel vakken zwaarder meetelt dan een jaar met weinig vakken. Vervolgens wordt naar het gemiddelde cijfer van alle vakken met een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling.


Inspectienorm

Er geldt voor elke onderwijssoort één norm, die leidt tot de kwalificaties ‘onder de norm’ en ‘boven de norm’. De inspectie-norm wordt gecorrigeerd op het aantal leerlingen woonachtig in een apcg-gebied en het aantal lwoo-leeringen. In het rapport staat hoe de norm voor uw school wordt bepaald.

Meer informatie over de berekeningen met betrekking op het Onderwijsresultatenmodel vindt u in Technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel op de website van de inspectie.

Verschil SE-CE

Het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken (Verschil SE-CE) is niet langer onderdeel van de beoordeling van de onderwijsresultaten. Het verschil SE-CE is nog wel onderdeel van de handhaving op artikel 29, lid 1a en 1b van de WVO, dat zegt dat het verschil niet te groot mag worden.

Meer informatie over de berekeningen met betrekking op het Onderwijsresultatenmodel vindt u in Technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel op de website van de inspectie.

Uitzondering

NB Een inspecteur kan bij een mogelijk slecht resultaat besluiten gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid en de indicatorwaarde verhogen met 1,5 punt. Deze wijziging wordt alleen verwerkt in het inspectierapport.

Vergelijkingsgroep

Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde per onderwijssoort, per profiel en per vak.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO -bestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO . De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.