Instroom vanuit basisonderwijs

Definitie

Dit rapport toont de positie van leerlingen in leerjaar drie in relatie tot hun basisschooladvies.

Inhoud

Het rapport bevat de volgende hoofdstukken

Ten slotte wordt een trendoverzicht getoond van het percentage van de toeleverende school.

Berekening

De inspectie-indicator wordt berekend op basis van de resultaten van de drie meest recente schooljaren. Deze indicator wordt berekend voor de vestiging als geheel en niet per onderwijssoort.

Per leerling wordt het advies van de basisschool vergeleken met de onderwijspositie in leerjaar 3. Een leerling kan boven, onder of op advies zitten. Een leerling kan de volgende score krijgen:

Bij een dubbel advies geldt de volgende score:

Per vergelijkingsgroep is een norm vastgesteld. Met de vergelijkingsgroepen is rekening gehouden met de doorstroommogelijkheden op de vestiging.

De indicator is gebaseerd op de adviesgegevens van de leerlingen die nu voor het eerst in leerjaar 3 zitten en in leerjaar 1 en 2 op de betreffende vestiging onderwijs hebben gevolgd. Ook de gegevens van leerlingen die in leerjaar 3 onderwijs volgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. De onderwijspositie van de leerlingen in leerjaar 1 of leerjaar 2 of die van de directe plaatsing na de basisschool is niet van belang.

Meer informatie over de berekeningen met betrekking op het Onderwijsresultatenmodel vindt u in Technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel op de website van de inspectie.

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor het hoofdstuk Aantallen advies en plaatsing in leerjaar 3 bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand Doorstroommonitor ‘po-vo’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor po en vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden door DUO per schooljaar opgemaakt.

Vensters ontvangt deze gegevens rond mei.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

Vensters volgt voor de berekening de Technische Toelichting van het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie.