Monitoring Sociale Veiligheid

Definitie

Onder de functionaliteit Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) vindt u de verantwoordingsinformatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op uw school en kunt u deze gegevens versturen naar de inspectie.

Kijk voor meer informatie bij de ondersteuningsdocumenten van Vensters.

Inhoud

Het rapport toont de gegevens die naar de inspectie worden verstuurd wanneer u dit aanvinkt. Dit zijn de volgende gegevens:


Doorsturen naar de inspectie?
Wanneer u de levering aanvinkt, moet u een aantal vragen invullen over de afname, de representativiteit en de anonimiteit van de vragenlijst. Deze gegevens worden meegestuurd naar de inspectie. Ook vindt u op deze pagina de historische leveringen van de Monitoring Sociale Veiligheid.

Berekening

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO.

Formule:

De 5-puntsschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4 en 5.

Uitzondering

U kunt de gegevens alleen naar de inspectie versturen wanneer u de Vensters-vragenlijst heeft afgenomen. Het is ook mogelijk om de gegevens van de ProZO!-vragenlijst door te sturen naar de inspectie.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de externe onderzoeksaanbieder die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld door onderzoeksbureau ResearchNed. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader van Vensters VO.

Uiteraard zijn scholen vrij om bijvoorbeeld zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de basissets vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn reeds gemaakt met samenwerkende leveranciers.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt altijd naar de onderwijssoort en het leerjaar gevraagd waarop de leerling zich bevindt.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep voor een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%