Aantal leerlingen

Definitie

De indicator Aantal leerlingen toont de omvang van de verschillende onderwijssoorten binnen uw swv op 1 oktober. De onderwijssoorten zijn basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Voor de leerlingen in het so wordt onderscheid gemaakt in leerlingen bekostigd door uw swv en leerlingen schoolgaand binnen uw swv.

Toelichting

Voor sbo leerlingen wordt uitgegaan van het schoolgaande swv, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is over welk swv de tlv heeft afgegeven in het geval van grensverkeer.
U kunt gebruik maken van een filter voor de zorgcategorie, de leeftijd en residentiële plaatsing.

Berekening

Leerling telt mee als er op 1 oktober een geldige inschrijving is in de betreffende onderwijssoort.

Onderwijssoort

bao
sbo
so

Uitzondering

Voor so worden naast de leerlingen die door uw swv worden bekostigd, ook de leerlingen weergegeven die binnen uw swv naar school gaan.

Databron

DUO (Peildatum 1 oktober)