Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Definitie

De indicator Uitstroom naar voortgezet onderwijs toont het percentage leerlingen dat vanuit uw swv uitstroomt naar het vmbo/havo/vwo, pro of vso.

Toelichting

Voor so leerlingen wordt uitgegaan van leerlingen die binnen uw swv schoolgaand waren, u kunt gebruik maken van een filter voor de zorgcategorie. Voor leerlingen die uitstromen naar vmbo kunt u gebruik maken van filters voor leerwegen en lwoo, voor leerlingen die uitstromen naar vso kunt u gebruik maken van filters voor de zorgcategorie en uitstroomprofielen. In de gevallen dat er - bijvoorbeeld door filtering - een groep ontstaat van minder dan vijf leerlingen, wordt de bijbehorende balk in de grafiek verborgen. In de tooltip komt de aanduiding <5 te staan.
Let op: voor deze indicator wordt er voor de so leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

Berekening

Het percentage is berekend op basis van het aantal leerlingen binnen uw swv van het vorige schooljaar dat inmiddels is ingestroomd in het vo, leerlingen die niet worden ingeschreven op een bekostigde vo instelling zijn buiten beschouwing gelaten. Voor beide schooljaren wordt gekeken naar de populatie op 1 oktober.

Onderwijssoort

bao
sbo
so

Uitzondering

Let op: voor deze indicator wordt er voor de so leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)