Deelnamepercentage

Definitie

De indicator Deelnamepercentage toont voor uw swv het percentage leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) gaat, ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van uw swv gebaseerd is (bao en sbo leerlingen).

Toelichting

Voor sbo leerlingen wordt uitgegaan van het schoolgaande swv, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is over welk swv de tlv heeft afgegeven in het geval van grensverkeer. Voor so leerlingen wordt uitgegaan van het swv dat de tlv heeft afgegeven.
Voor de so leerlingen kunt u gebruik maken van een filter voor zorgcategorie.

Berekening

Deelnamepercentage sbo = aantal leerlingen sbo / (aantal leerlingen bao + sbo)
Deelnamepercentage so = aantal leerlingen so / (aantal leerlingen bao + sbo)

Onderwijssoort

sbo
so

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)