Deelnamepercentage

Definitie

De indicator Deelnamepercentage toont voor uw swv het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het praktijkonderwijs (pro), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van uw swv gebaseerd is.

Toelichting

Voor vso leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door uw swv worden bekostigd. U kunt gebruik maken van een filter voor zorgcategorie.

Berekening

Deelnamepercentage pro = aantal leerlingen pro / aantal leerlingen vo excl vso
Deelnamepercentage lwoo = aantal leerlingen lwoo / aantal leerlingen vo excl vso
Deelnamepercentage vso = aantal leerlingen vso / aantal leerlingen vo excl vso

Onderwijssoort

pro
vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)