Absoluut verzuim

Definitie

De indicator Absoluut verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met absoluut verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.
In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.
Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het vo- samenwerkingsverband getoond.

Toelichting

Absoluut verzuim

Absoluut verzuim totaal

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.

Bij absoluut verzuim is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling zonder dat daarvoor vrijstelling is verleend of van rechtswege vrijstelling is ontstaan. Voor deze jongere moet de onderwijssoort ingevuld worden die het laatst werd gevolgd. Neemt u het gehele schooljaar in beschouwing (dus níét één peildatum) en tel alléén de unieke personen (dus níét het aantal incidenten).
Het gaat hier om:
1. De groep potentiële ‘absoluut verzuimers’ van 5 tot en met 17 jaar die via BRP-BRON koppeling is geïdentificeerd en
2. Waarop administratieve correcties zijn uitgevoerd. Het betreft het verwijderen van jongeren uit het bestand dat voortkomt uit de koppeling BRON-BRP:
- die een startkwalificatie hebben behaald
- die zijn overleden in het schooljaar
- die zijn verhuisd naar het buitenland
- die zijn verhuisd naar een andere gemeente
- die na verhuizing ingeschreven blijven op hun oude school
- die reeds een vrijstelling hebben
- die zijn ingeschreven in het niet bekostigd onderwijs (NBI)
- die in het buitenland zijn ingeschreven
- waarvan de inschrijving nog niet bekend was in leerplichtregistratie/ niet doorgegeven aan BRON
Na deze correcties resteren de absoluut verzuimers die nog teruggeleid moeten worden naar school.

Langer dan 3 maanden

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 3 maanden niet was ingeschreven op een school.

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling het laatst ingeschreven was.

Langer dan 4 aangesloten weken

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 aaneengesloten weken niet was ingeschreven op een school.

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling het laatst ingeschreven was.

Weer ingeschreven

Het aantal jongeren met absoluut verzuim dat weer ingeschreven is in het onderwijs.

Indien een leerling twee of meer keren absoluut verzuimer is geworden en weer is teruggeleid naar school, wordt deze leerling éénmaal opgegeven.
Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling laatst ingeschreven was, voordat deze absoluut verzuimer werd.

Berekening

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij een VO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.
Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.
Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Onderwijssoort

vo
so en vso
geen onderwijs
onbekend

Databron

DUO