Uitstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

De indicator Uitstroom naar vervolgonderwijs toont het percentage leerlingen dat vanuit uw swv uitstroomt naar het mbo, hbo of wo. Het percentage is berekend op basis van het aantal leerlingen binnen uw swv van het vorige schooljaar dat inmiddels is ingestroomd in het vervolgonderwijs.

Toelichting

Let op: voor deze indicator wordt er voor de vso leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.
U kunt gebruik maken van een filter voor de onderwijssoort van waaruit leerlingen uitstromen, voor leerlingen die uitstromen naar mbo kunt u gebruik maken van een filter voor mbo niveau.

Berekening

Leerlingen die niet worden ingeschreven op een bekostigde instelling voor een vervolgopleiding zijn buiten beschouwing gelaten.
In de gevallen dat er - bijvoorbeeld door filtering - een groep ontstaat van minder dan vijf leerlingen, wordt de bijbehorende balk in de grafiek verborgen. In de tooltip komt de aanduiding <5 te staan.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro
vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)