Verplaatsingen naar mijn scholen

Definitie

De indicator Verplaatsingen naar mijn scholen toont per onderwijssoort het percentage leerlingen dat ten opzichte van vorig schooljaar van school is veranderd maar binnen het vo is gebleven. U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

Berekening

Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv, waarbij voor vso leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd worden.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro
vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)