Vrijstellingen

Definitie

De indicator Vrijstellingen toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal vrijstellingen en vervangende leerplicht per schooljaar. Deze worden weergegeven per artikel op grond waarvan de vrijstelling of vervangende leerplicht is verleend.
In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.
Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het vo- samenwerkingsverband getoond.

Toelichting

Vrijstellingen

Vrijstellingen artikel 5 onder a

Het aantal jongeren met een vrijstelling omdat zij op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt zijn om op een school te worden ingeschreven.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 5 onder b

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van bezwaren tegen de richting van de scholen binnen redelijke afstand van de woning.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 5 onder c

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van het ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling buiten Nederland en het geregeld bezoeken daarvan.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 15

Het aantal kwalificatieplichtige jongeren dat een vrijstelling heeft gekregen vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij is aangetoond dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen. De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Vervangende leerplicht

Vervangende leerplicht artikel 3a

Het aantal jongeren van 14 of 15 jaar dat ingeschreven is in het vo/vso waarvoor de gemeente voor het schooljaar vervangende leerplicht in de vorm van een duaal programma heeft goedgekeurd.

Is van toepassing op jongeren van 14 of 15 jaar. Als na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat alle mogelijke pogingen om een jongere binnen de kaders van de leerplicht onderwijs te laten volgen vruchteloos zijn, kan voor een dergelijke jongere worden toegestaan dat hij/zij een bijzonder onderwijsprogramma gaat volgen. In dit duaal programma worden algemene vorming en werkervaring gecombineerd. De jongere in kwestie blijft dan ingeschreven aan een school voor de eerste fase voortgezet onderwijs of (voortgezet)speciaal onderwijs. Alle jongeren waarvoor de gemeente vervangende leerplicht voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t] heeft goedgekeurd moeten worden meegeteld, ook die voor jongeren die niet meer woonachtig zijn in de gemeente.

Vervangende leerplicht artikel 3b

Het aantal jongeren in het laatste schooljaar van de volledige leerplicht waarvoor de gemeente voor het schooljaar vervangende leerplicht in de vorm van een duaal programma heeft goedgekeurd.

De jongere in kwestie staat ingeschreven als leerling of deelnemer bij een school of instelling die volledig dagonderwijs, een bij de wet geregelde combinatie van leren en werken, een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, (samenwerking vo en mbo) dan wel een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs (vavo) verzorgt. Alle jongeren waarvoor de gemeente vervangende leerplicht voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t] heeft goedgekeurd moeten worden meegeteld, ook die voor jongeren die niet meer woonachtig zijn in de gemeente.

Berekening

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij een VO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.
Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.
Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Onderwijssoort

vo
so en vso
geen onderwijs
onbekend

Databron

DUO