Leerlingprognose

Definitie

De indicator Leerlingprognose toont het percentage leerlingen dat er de komende jaren meer of minder verwacht wordt.

Toelichting

Er wordt geen rekening gehouden met individueel beleid van scholen of samenwerkingsverbanden.

Berekening

Het percentage is berekend ten opzichte van de laatst bekende telgegevens (zie bronvermelding peildatum). De prognosegrafieken zijn gebaseerd op de prognoses die door DUO worden gepubliceerd en houden onder andere rekening met de bevolkingsprognose en de referentieraming van OCW. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat de prognosegegevens zijn gebaseerd op beleidsaantallen.

Instellingen zijn de basis van de prognoses. Wanneer een instelling meerdere vestigingen heeft in verschillende samenwerkingsverbanden, worden de prognosecijfers naar rato over de samenwerkingsverbanden verdeeld op basis van de verhouding in leerlingaantallen op 1 oktober van het laatst bekende teljaar, voor vmbo/havo/vwo en pro apart.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)