Langdurig relatief verzuim

Definitie

De indicator Langdurig relatief verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met langdurig relatief verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.
In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.
Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het vo- samenwerkingsverband getoond.

Toelichting

Langdurig relatief verzuim

Bij aanvang schooljaar (per 1 september)

Het aantal langdurig relatief verzuimers bij aanvang van het schooljaar

Een langdurig relatief verzuimer is een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt zonder dat er sprake is van vrijstelling van leerplicht. Het gaat hier om de leerlingen die de laatste vier weken voor de vakantie al ongeoorloofd verzuimden en bij aanvang van het schooljaar nog steeds langdurig relatief verzuimer waren.
Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling ingeschreven staat.
(Langdurige) afwezigheid wegens ziekte niet meetellen, dit is geoorloofd verzuim.

Nieuwe gevallen daarna (toename)

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat er in de loop van het schooljaar bijgekomen is.

Langer dan 3 maanden

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat langer dan 3 maanden aaneensluitend thuiszit.

De periode van drie maanden kan ook al zijn gestart in het voorafgaande schooljaar.

Verhuisd (in geval van overlijden, hier meetellen)

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat in het schooljaar naar een andere gemeente is verhuisd, terwijl zij nog langdurig relatief verzuimer waren.

Hierbij indien aan de orde ook leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die in het schooljaar - zijn overleden meetellen. Langdurig relatief verzuimers die zijn teruggeleid en pas daarna zijn verhuisd, meetellen als opgeloste langdurig relatief verzuimer.

18 jaar geworden

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat 18 jaar is geworden

Langdurig relatief verzuimers die zijn teruggeleid en pas daarna 18 jaar zijn geworden, moeten als opgeloste langdurig relatief verzuimer worden meegeteld.

Opgelost

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat in de loop van het schooljaar weer naar school is gegaan

Langdurig relatief verzuimers die zijn verhuisd of 18 jaar zijn geworden terwijl ze nog thuiszaten, hier niet meetellen.

Actueel aantal langdurig relatief verzuimers (niet opgelost)

Niet in te vullen, wordt berekend uit voorgaande gegevens.

Het aantal langdurig relatief verzuimers bij aanvang van het schooljaar wordt vermeerderd met het aantal nieuwe gevallen en verminderd met het aantal opgeloste gevallen en het aantal gevallen waarbij de leerling 18 jaar is geworden of naar een andere gemeente is verhuisd.

Berekening

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij een VO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.
Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.
Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Onderwijssoort

vo
so en vso
geen onderwijs
onbekend

Databron

DUO