De leerlingen

Definitie

De indicator De leerlingen toont drie onderdelen: het aantal leerlingen (met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar), de verdeling van de leerlingen naar leeftijd, leerjaar (bo en sbo) of verblijfsjaar (so) en waar de leerlingen vandaan komen. Het gaat om leerlingen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen. Doel is om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. De indicator toont het totaal van het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van het schooljaar. Een hoofdinschrijving is een geldige inschrijving op peildatum, altijd bekostigd, anders dan leerlinggebonden financiering (LGF) of crisis/observatie. Er is altijd maximaal, maar niet minimaal, één hoofdinschrijving per persoon.

Berekening

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype.

ManagementVenster

De bestuursrapportage Aantal leerlingen toont:

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen uit ROD (Register Onderwijsdeelnemers).

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit ROD (momentopname uit Register Onderwijsdeelnemers). De voorlopige foto bevat gegevens die nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit ROD. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld.