Oordeel Onderwijsinspectie

Definitie

De indicator Oordeel Onderwijsinspectie toont een link naar de school- of bestuursrapporten van de school op de inspectiewebsite en een toelichting van de school. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Hiervoor gebruik de inspectie vastgestelde kaders die regelmatig vernieuwd worden. Sinds 1 augustus 2017 werkt de inspectie met het Onderzoekskader 2017. Dit onderzoekskader wordt jaarlijks geactualiseerd. Informatie over het huidige en de voorgaande onderzoekskader is te vinden op de website van de inspectie.

Volgens het huidige onderzoekskader houdt de inspectie in de eerste plaats toezicht op bestuursniveau. Het schoolbestuur is namelijk verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op school. Dit betekent niet dat de inspectie geen oordeel geeft op schoolniveau. Het toezicht op schoolniveau is echter risicogericht toezicht. Is er geen aanleiding om de school te bezoeken, dan is er of geen oordeel óf blijft het basisoordeel staan.

De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bekijkt de inspectie in elk geval de kwaliteitszorg, onderwijskwaliteit en het financieel beheer. Daarnaast bezoekt de inspectie een deel van de scholen onder het bestuur om haar bevindingen te controleren. De resultaten van het toezicht van de inspectie zijn te vinden op de website van de inspectie.

Mogelijke oordelen
Mogelijk oordelen die de inspectie vanaf 2017 afgeeft zijn: Zeer zwak, Onvoldoende en Voldoende. Daarnaast kunnen scholen op eigen verzoek in aanmerking komen voor de waardering ‘Goed’. Een uitgebreide toelichting op de wettelijke eisen voor basiskwaliteit is te vinden in het huidige onderzoekskader van de inspectie.

Geen eindoordeel: deze school heeft recentelijk geen oordeel van de inspectie gehad. Dit komt omdat de inspectie niet alle scholen onder een schoolbestuur onderzoekt. Ook kan een school alleen op een beperkt aantal onderdelen onderzocht zijn, waardoor het niet mogelijk is om een totaal oordeel over de kwaliteit te vormen.

Zeer zwak: deze school is door de inspectie onderzocht en realiseert onvoldoende onderwijsresultaten en laat daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces of het schoolklimaat onvoldoende kwaliteit zien. De inspectie maakt afspraken met de school over het verbeteren van de kwaliteit.

Onvoldoende: deze school is door de inspectie onderzocht en voldoet niet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit.

Voldoende: deze school is door de inspectie onderzocht en voldoet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit.

Waardering Goed: deze school is door de inspectie onderzocht en voldoet aan de wettelijke eisen van de basiskwaliteit. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze. Let op: De waardering goed is geen oordeel omdat oordelen uitsluitend worden gegeven op basis van wettelijke vereisten. Een waardering wordt gegeven door een analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering.

Berekening

Een berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Voor bo en sbo scholen wordt daarnaast getoond:

Extra informatie

Optioneel is een bijlage. Er is verder geen extra informatie van toepassing op deze indicator.

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep is niet van toepassing op deze indicator.

Databron

We krijgen geen data aangeleverd. Vanwege de actualiteit verwijzen we naar de website van de inspectie: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.