Het team

Definitie

De indicator Het team geeft inzicht in de verdeling van het personeel naar leeftijd, geslacht en functiegroep. Ook toont de indicator informatie over de manier waarop vervanging wordt geregeld, de directieleden en vakleerkrachten op de school (optioneel). Het gaat om scholen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De gegevens betreffen personen met een betrekkingsomvang groter dan 0 fte op peildatum 1 oktober. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN-nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als hoofdfunctie gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep. Formatie op basis van gemeentelijke gelden (bijvoorbeeld projectformatie) is niet beschikbaar in deze data.

Het laagste beschikbaarheidsniveau van de data is het BRIN-niveau (instellingsniveau). Onder instelling verstaan we alle vestigingen die samen een school vormen.

De lijst met vakleerkrachten is samengesteld in overleg met scholen, op basis van het wetsartikel over vakleerkrachten Artikel 9 Wet op het primair onderwijs.

Berekening

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep bestaat voor bo-scholen uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau) en met hetzelfde schoolgewicht. Voor sbo- en so- scholen bestaat de vergelijkingsgroep uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau).

Databron

Schoolbesturen (bevoegde gezagen) zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Deze leveringen worden meestal verzorgd door salarisverwerkers namens de schoolbesturen. De gegevens zijn gebaseerd op Open Databestanden (https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/).

De gegevens over vervanging, directie en vakleerkrachten zijn decentraal. Deze gegevens worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

Leveranciers kennen elk hun eigen nummers toe aan personen om ze te kunnen identificeren. Een persoon kan daardoor in de leveringen met verschillende persoonsnummers voorkomen en dubbel geteld worden. Er kunnen ook dubbeltellingen optreden als een persoon bij verschillende instellingen werkzaam is, maar wel hetzelfde persoonsnummer heeft. In deze gevallen kan het voorkomen dat een overschatting van het aantal personen plaatsvindt. Voor de volledigheid van de gegevens is DUO afhankelijk van leveringen door salarisverwerkers en bevoegde gezagen van scholen. Elk jaar ontbreken van één of meer instellingen gegevens, omdat deze niet zijn geleverd. Vanaf 2004 is het aantal scholen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn fors gestegen. Door nieuwe regelgeving is deze trend echter vanaf 2008 omgebogen.

Bij de decentrale informatie is de school zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.