Resultaten eindtoets

Definitie

De indicator Resultaten eindtoets toont de gemiddelde (herberekende) score op de eindtoets van het totaal van leerlingen met een hoofdinschrijving en waarvoor een geldige eindtoets is ingevuld. Het gaat om leerlingen in het onderwijstype basisonderwijs (bo).

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Voor de berekening van de indicator eindtoets is zo dicht mogelijk gebleven bij de werkwijze zoals deze benoemd zijn in de 'Regeling Leerresultaten' van OCW en toegepast worden door de Inspectie van het Onderwijs.

NB. Tot 2014-2015 konden alleen gegevens van de Cito eindtoets en het Drempelonderzoek worden getoond. De scores van het Drempelonderzoek worden geconverteerd naar een Cito-score.

Berekening

De gemiddelde score is berekend op basis van de gegevens zoals deze bij DUO bekend zijn. De school heeft deze zelf uitgewisseld met BRON, via het eigen administratiesysteem. Bij de berekening van de gemiddelde schoolscore is rekening gehouden met de uitzonderingsgevallen die benoemd zijn in de Regeling leerresultaten PO van OCW. Dat zijn de regels die de Inspectie van het Onderwijs hanteert in het kader van het toezicht. Hieronder vallen regels ten aanzien van:

De uitzonderingsgevallen die de inspectie hanteert, zijn vertaald naar een manier waarop ze door het systeem automatisch kunnen worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde score van de school. De uiteindelijke gemiddelde score kan afwijken van die van de inspectie, omdat de inspectie deze ook kan baseren op schoolbezoeken. De rekenregels voor de berekening zijn ontwikkeld door DUO en Vensters en afgestemd met de inspectie. De gemiddelde score van de school op de eindtoets wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Die ondergrens is gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen op de school en op het soort eindtoets dat de school heeft afgenomen. De gemiddelde schoolscore van scholen die in 2016-2017 een IEP Eindtoets hebben afgenomen is gecorrigeerd, zodat ook hun schoolgemiddelde vergeleken kan worden met de ondergrens van de inspectie. De aanleiding hiervoor staat beschreven in de brief 'Correctiefactor voor uw schoolgemiddelde' van Bureau ICE op 4 september 2017. De historie van de rekenregels van schooljaar 2015-2016 en eerder is te vinden in het artikel https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/573/31/resultaten-eindtoets-vensters-po---historie-rekenregels

Percentage gewogen leerlingen

De berekening van het percentage gewogen leerlingen voor het bepalen van de inspectie-ondergrens van de eindtoets is als volgt:

Vensters gebruikt voor deze berekening de leerlingengegevens die scholen jaarlijks uitwisselen met BRON. Scholen kunnen de gegevens die Vensters gebruikt voor het berekenen van het percentage gewogen leerlingen vinden in de indicator Resultaten eindtoets (module Mijn Scholen op de kaart).

Rekenregels vanaf 2016-2017

 1. Het uitgangspunt is alle leerlingen in leerjaar 8, met een hoofdinschrijving.
 2. Vervolgens worden ook leerlingen geselecteerd die niet in leerjaar 8 zitten & wel een toetsdatum hebben, met een hoofdinschrijving. Zo wordt uitgegaan van alle leerlingen op het moment van toetsafname.
 3. Leerlingen die een andere toets dan een officiële eindtoets gemaakt hebben worden eruit gefilterd. Ongeacht of voor deze leerling een (onjuiste) toetsscore is ingevuld.
 4. Leerlingen die een officiële eindtoets hebben gemaakt, maar een ongeldige score hebben (dat zijn waarden buiten de range van de officiële eindtoetsen, of geen score) worden eruit gefilterd.
 5. Alle leerlingen van scholen die een officiële eindtoets afnemen en die niet onder regel 3 of 4 vallen, worden meegenomen.
 6. Aan de hand van leerlingen die overblijven na toepassen van bovenstaande rekenregels wordt bepaald welke officiële eindtoets op de school wordt afgenomen. Indien er meerdere officiële eindtoetsen worden afgenomen, wordt bepaald wat de 'hoofdtoets' is. Dit wordt bepaald op basis van het hoogste aantal toetsdeelnemers voor een toets op school. Bij een gelijk aantal toetsdeelnemers wordt een keuze gemaakt in volgorde van het aantal toetsdeelnemers landelijk. Leerlingen die niet de hoofdtoets hebben afgenomen, maar wel een score van een andere officiële eindtoets hebben, worden eruit gefilterd.
 7. Leerlingen die ontheffing hebben, worden eruit gefilterd. Dit zijn leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de taal onvoldoende beheersen (code 1: rekenregel 7a), zeer moeilijk lerende leerlingen (code 2: rekenregel 7b) en meervoudig gehandicapte leerlingen (code 3: rekenregel 7c).
 8. Leerlingen die een vso- of PrO-advies hebben gekregen worden eruit gefilterd. Dit wordt gedaan door te kijken naar het eerste schooladvies wat voor deze leerlingen in BRON is ingevuld. Het herziene advies wordt buiten beschouwing gelaten.
 9. Leerlingen die kort op school zitten, worden automatisch uitgefilterd. Dit zijn leerlingen die in het schooljaar van de eindtoets of het schooljaar daarvoor op de school zijn ingestroomd. Bijvoorbeeld: een leerling die op 1 augustus 2015 (voor het eerst) instroomt op de school, zal bij de eindtoets in schooljaar 2016-2017 uitgesloten worden van de berekening van de gemiddelde schoolscore. Deze leerling zit immers korter dan twee (volledige) schooljaren op de school.
 10. Vervolgens wordt een correctie toegepast voor leerlingen die ten onrechte de toets niet gemaakt hebben. Leerlingen die geen (geldige) eindtoetsscore hebben, en niet bij voorgaande regels (7, 8 en 9) eruit gefilterd zijn, worden er alsnog uitgefilterd.
 11. Ten slotte wordt de gemiddelde schoolscore berekend en afgerond op 1 decimaal. De overgebleven toetsdeelnemers die worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde schoolscore, worden op Scholen op de kaart de meetellende toetsscores genoemd.

Welke rekenregels kunt u als school zelf toepassen?

Let op: handmatige aanpassingen in Mijn Scholen op de kaart hebben alleen consequenties voor de weergave van de gemiddelde eindtoetsscore op Scholen op de kaart en worden niet automatisch doorgevoerd in BRON. Verder worden de rekenregels die scholen zelf handmatig toepassen op hun leerlingen in Mijn Scholen op de kaart niet automatisch door de inspectie op dezelfde manier toegepast. Op basis van dossieranalyse is het mogelijk dat inspectie tot een andere conclusie komt.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Let op! vanwege de coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. Daarom worden de gegevens over 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 getoond. Nieuwe eindtoetsgegevens zijn pas zichtbaar na de eindtoets van schooljaar 2020-2021.

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Scholen hebben de mogelijkheid om via een bijstellingsmodule een aantal leerlingen buiten beschouwing te laten die niet aan de toets hadden hoeven deelnemen volgens de regels uit de regeling leerresultaten. Indien zij deze mogelijkheid gebruiken, wordt het aantal leerlingen getoond dat niet langer in de berekening wordt meegenomen. De school kan naast de centraal beschikbare gegevens, haar eigen eindtoetsgegevens aanleveren. Per schooljaar kan een school aangeven:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep bestaat uit scholen die een zelfde soort eindtoets hebben gebruikt en die een vergelijkbaar percentage gewogen leerlingen hebben. Dit laatste wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Het gaat hier alleen om scholen binnen het basisonderwijs en niet om scholen in het speciaal onderwijs (so) en in het speciaal basisonderwijs (sbo).

De gemiddelde score op de eindtoets wordt vergeleken met de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs. Wanneer de gemiddelde schoolscore van de school op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. Deze ondergrens wordt per soort eindtoets bepaald en is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op een school. Heeft een school meer gewogen leerlingen, dan stelt de inspectie de ondergrens van deze school lager in.

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer). De postcodegegevens komen uit GBA en worden gekoppeld aan BRON.