Tevredenheid leerlingen

Definitie

Dit rapport toont de resultaten van de leerlingtevredenheidonderzoeken van de scholen binnen uw bestuur. Het is mogelijk om dit rapport voor historische jaren op te vragen.

Kijk voor meer informatie bij de ondersteuningsdocumenten van Vensters.

Inhoud

Dit rapport toont de volgende gegevens:

In dit hoofdstuk ziet u voor alle scholen binnen uw bestuur hoe tevredenheid de leerlingen zijn over deze ambities.

De gegevens kunnen vergeleken worden met het landelijk gemiddelde per onderwijssoort voor deze categorieën.

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

Voor de tevredenheid per onderwijssoort van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle leerlingen in Nederland in die onderwijssoort.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de leverancier die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Scholen die een onderzoek afnemen bij een leverancier die aangesloten is bij Vensters, hebben de mogelijkheid om een breder onderzoek af te nemen. De Vensters vragen zijn dan onderdeel van het bredere onderzoek. Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Een overzicht van alle aangesloten leveranciers vindt u op www.vensters.nl
Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Op de website van Vensters kunt u de volledige vragenlijsten met de volledige antwoordschalen downloaden.

In de enquête Tevredenheid leerlingen bevraagt vraag 1 t/m 16 de leerlingtevredenheid, vraag 17 t/m 27 bevraagt de sociale veiligheid.

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld door onderzoeksbureau ResearchNed. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader van Vensters VO. Uiteraard zijn scholen vrij om bijvoorbeeld zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de basissets vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn reeds gemaakt met samenwerkende leveranciers.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt altijd naar de onderwijssoort en het leerjaar gevraagd waarop de leerling zich bevindt.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep voor een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie
z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.
p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie
z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96
p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%