Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

In dit interactieve rapport staat doorstroominformatie van de leerlingen die op uw school hebben gezeten en doorgestroomd zijn naar het vervolgonderwijs. U kunt de cijfers inzien, analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde. U kunt zelf normen en filters instellen in het rapport.

Tableau rapport
Het rapport heeft het bestandsformaat .twbx, dit betekent dat u het programma Tableau Reader nodig heeft om het rapport te kunnen openen. Tableau Reader staat niet standaard op uw computer, maar is wel gratis te downloaden vanaf het internet.U vindt het programma hier: http://www.tableausoftware.com/products/reader of door te klikken op de link onder de knop Downloaden.

Hoe werkt dit rapport?

Inhoud

In dit interactieve rapport staat doorstroominformatie van de leerlingen die op uw school hebben gezeten en doorgestroomd zijn naar het vervolgonderwijs. U kunt de cijfers inzien, analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde. U kunt zelf normen en filters instellen in het rapport. Doorstroomcijfers zijn complexe cijfers, daarom een korte toelichting.

Dit rapport geeft de volgende informatie:

Wat toont dit rapport niet?
Dit Venster toont niet de cijfers van de VSV-verkenner. De VSV-verkenner kijkt naar leerlingen die voortijdig de school verlaten hebben. In dit rapport is wel te zien welk percentage uitstromende leerlingen uiteindelijk een startkwalificatie behaalt.

Hieronder vindt u meer informatie over de tabbladen.

Uitstroom met diploma
In dit tabblad ziet u de uitstroom van uw leerlingen die met een diploma de school verlaten hebben. Per onderwijsniveau wordt aangegeven waar uw leerlingen naar toe zijn gegaan. In de rechterkolom heeft u de keuze uit twee filters: U kunt een schooljaar selecteren. In de rechterkolom vindt u de legenda en ziet u welke kleuren corresponderen met welke onderwijssector. Wanneer u klikt op een percentage verschijnt het jaar van uitstroom, het vo-niveau, de uitstroomrichting, het absolute aantal leerlingen, het percentage leerlingen en het landelijk gemiddelde. In de legenda ziet u welke onderwijssector correspondeert met welke kleur. Verder kunt u in de filter rechts een schooljaar selecteren.

In de tweede grafiek ziet u hoe de doorstroominformatie van uw school zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Opnieuw ziet u gedetailleerde informatie wanneer u op het percentage klikt. Om de selectie ongedaan te maken, klikt u nogmaals op het percentage. Het zwarte verticale streepje geeft het landelijk gemiddelde aan.

Uitstroom zonder diploma
In dit tabblad ziet u waar de leerlingen van uw school naartoe zijn gegaan die de school verlaten hebben zonder diploma. In dit tabblad heeft u de keuze uit twee filters: u kunt kiezen voor het schooljaar van uitstroom, maar ook selecteren of u alle jaren wilt zien of alleen het examenjaar. De afkorting brj staat voor brugjaar, dit zijn alle onderwijssoorten in leerjaar 1 en 2 en havo/vwo combinatieklassen in leerjaar 3.

Net als in het vorige tabblad ziet u ook hoe de percentages van uw school zich verhouden tot de landelijke percentages.

Laatste vijf jaar uitstroom
In dit tabblad kunt u nagaan waar de leerlingen van uw school de afgelopen vijf jaar naar toe zijn gegaan. U kunt een selectie maken van de uitstroom met of zonder diploma, daarnaast kunt u ook een specifieke onderwijssector selecteren. Klik voor meer informatie op de i rechtsboven de grafiek.

Switch en uitval van sector

Hier ziet u opnieuw waar uw leerlingen heen zijn gegaan. De informatie van het eerste en tweede tabblad staan hier gecombineerd, zowel leerlingen die uitstromen met als zonder diploma. Met de filters aan de rechterkant kunt u een schooljaar kiezen en de keuze maken voor uitstroom met en/of zonder diploma. Wanneer u een van de percentages van een onderwijssector of de onderwijssector zelf aanklikt, ziet u nog twee extra grafieken verschijnen.

In de tweede grafiek wordt de vraag beantwoord wat de situatie van de leerlingen is een jaar na het verlaten van uw school. Hier ziet u de leerlingen aangegeven in percentages verdeeld over de diverse onderwijssectoren.

In de derde grafiek wordt de situatie gegeven van de leerlingen die uw school hebben verlaten en hun positie in de onderwijssector na twee jaar. Wanneer u op een percentage klikt, ziet u aanvullende informatie.

NB. Afhankelijk van het jaar van uitstroom kunt u wel of geen verdiepende informatie zien.

Switch en uitval van vakgebied
Hier ziet u naar welk vakgebied uw leerlingen toe zijn gegaan. Tevens ziet u of na 1 en 2 jaar nog bekend is of de leerlingen in hetzelfde vakgebied zitten, of zij geswitcht zijn of zijn uitgevallen. In de rechterkolom kunt u een schooljaar selecteren en de resultaten filteren met leerlingen met of zonder diploma. Wanneer u een selectie maakt, verschijnt de verdiepingsinformatie in de grafiek eronder. Als u shift ingedrukt houdt, kunt u meerdere onderwijssoorten selecteren. Klik nogmaals op de selectie om de selectie ongedaan te maken. Voor meer informatie zie de i naast de grafiek.

Aansluiting op het vervolgonderwijs
Hier ziet u naar welk onderwijssoort uw leerlingen zijn uitgestroomd. Met de filters kunt u een selectie maken van uitstroom met en/of zonder diploma en het schooljaar. Door een percentage of een onderwijssoort te selecteren, krijgt u verdiepende informatie te zien over het vakgebied waar de leerlingen terecht zijn gekomen.

In de tweede grafiek ziet u het geselecteerde onderwijsniveau met profielen en sectoren gekoppeld aan de vakgebieden waarin uw leerlingen terecht zijn gekomen. Door opnieuw op een percentage te klikken, ziet u ook hoe deze informatie zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Uw selectie maakt u ongedaan door op escape te drukken.


Trend aansluiting vervolgonderwijs
De grafieken op dit tabblad tonen u in welk vakgebied of onderwijsprofiel de leerlingen van uw school terecht zijn gekomen in de afgelopen vijf jaar. U kunt gebruik maken van de filters aan de rechterkant voor een selectie van onderwijssoort of leerweg en leerlingen met of zonder diploma. Klik voor meer informatie op de i rechtsboven de grafiek.

Startkwalificaties
In dit tabblad kunt u zien hoeveel procent van de leerlingen die uitstromen een startkwalificatie heeft behaald. U kunt hierbij kiezen voor met en/of zonder diploma en het selecteren van specifiek het examenjaar door de filter rechts. Wanneer u een percentage aanklikt, ziet u een nieuwe grafiek verschijnen, met meer detailinformatie over welke startkwalificatie dat nu is of dat de leerling nog bezig is om een startkwalificatie te behalen.

In de tweede grafiek ziet u wat de huidige situatie van deze leerlingen is. Er staat aangegeven hoeveel leerlingen een kwalificatie behaald hebben en van de leerlingen die hun startkwalificatie (nog) niet behaald hebben of zij wel of niet meer in het onderwijs zitten. Door op een percentage te klikken ziet u ook het landelijk gemiddelde verschijnen.


Uitsplitsing jongens/meisjes
In het laatste tabblad ziet u meer informatie over uitstroom per geslacht. Opnieuw kunt u een schooljaar selecteren en de uitstroom met en/of zonder diploma. Wanneer u over het percentage gaat met uw cursor ziet u ook het landelijk gemiddelde. Door op geslacht, de onderwijssoort of een percentage te klikken, ziet u hoe deze informatie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

Toelichting

Mocht u het hele rapport in pdf willen of een specifieke grafiek als plaatje in een ander document willen gebruiken, dan biedt Tableau Reader diverse mogelijkheden voor het exporteren van de gegevens van uw school. Hieronder leggen we de verschillende mogelijkheden uit.

NB Als u wilt exporteren uit Tableau moet de presentatiemodus uit staan.

Hoe exporteer ik het .twbx bestand naar een .pdf?

Ga naar het tabblad dat u wilt exporteren.

Hoe exporteer ik een tabblad als afbeelding?

Ga naar het tabblad waaruit u wilt exporteren.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.


Hoe exporteer ik een grafiek als afbeelding?

U kunt ook een specifieke tabel uit een tabblad downloaden.


Hoe exporteer ik gegevens uit een grafiek naar Excel?

U kunt de data ook exporteren naar Excel.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator is het landelijk gemiddelde per onderwijssoort.

Databron

Het databestand ‘VO-Vervolgonderwijs’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor vo, mbo, ve en ho waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd.
Dit heet het doorstroomrapport.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.