Tevredenheid ouders

Definitie

Dit rapport toont de resultaten van het oudertevredenheidonderzoek wanneer deze door de school is afgenomen.

Kijk voor meer informatie bij de ondersteuningsdocumenten van Vensters.

Inhoud

Het rapport bevat de volgende gegevens:

Berekening

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO.

Formule:

De 5-puntsschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4 en 5.

Uitzondering

Dit rapport is niet beschikbaar voor scholen die gebruik maken van de ProZO!-vragenlijst.

Vergelijkingsgroep

Voor de tevredenheid per onderwijssoort van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle leerlingen in Nederland in die onderwijssoort.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de leverancier die het onderzoek afneemt.

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor ouders in het kader van Vensters VO.

Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde vorm en volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt ook naar de onderwijssoort+leerweg waarop de leerling zich bevindt.

Voor een representatief beeld van alle ouders is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep voor een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%