Financiën VO

Definitie

Dit rapport toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt met vier verschillende benchmarkgroepen (vergelijkingsgroep).

In elk hoofdstuk vindt u een uitleg van de definities. Vensters hanteert de definities van DUO.

Inhoud

In het rapport vindt u de volgende informatie:

Budgetbeheer
Kengetallen rentabiliteit en current ratio.
Vermogensbeheer
Kengetallen weerstandsvermogen, solvabiliteit en bufferliquiditeit.
Signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs
De Onderwijsinspectie heeft vijf kengetallen benoemd met zeven signaleringswaarden voor haar financiële risicoanalyse. U ziet of uw kengetallen binnen of buiten de inspectiegrenzen vallen.
Samenstelling kosten
Uitsplitsing van de lasten van uw bestuur en een uitsplitsing van de personele lasten van uw bestuur.
Trend en benchmarking kosten
Grafieken van de lasten en personeelslasten.
Personele exploitatie
De leerlingen- en fte aantallen van de afgelopen vijf jaren.

Bijlage

A: Personele exploitatie per instelling
Uitwerking van het aantal leerlingen (gewogen en ongewogen) per fte en de GPL en GGL per instelling.
Berekeningen
Hier staat hoe uw gegevens tot stand zijn gekomen.

Berekening

In de bijlage ziet u welke berekeningswijze Vensters hanteert

Vergelijkingsgroep

Gegevens worden afgezet tegen vier vergelijkingsgroepen:

Landelijke benchmark
Benchmark voor grootte
Uw bestuur wordt ingedeeld op basis van de omvang van uw rijksbijdrage.
Benchmark voor (buiten) Randstad
Wanneer uw bestuursbureau in de Randstad is gevestigd, behoort u tot de Randstad benchmarkgroep.
Benchmark schoolsoortgroep (SSG)
Uw bestuur valt onder één van de vijf SSG’s zoals gedefinieerd door DUO.

Databron

Vanaf kalenderjaar 2016 levert ieder schoolbestuur de jaarcijfers via XBRL bij DUO aan. Dit is nu ook doorgevoerd in de managementrapportage van Vensters. Op basis van deze gegevens doet Vensters de berekeningen.