Schoolondersteuningsprofiel

Definitie

De indicator Schoolondersteuningsprofiel toont welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste 4 jaar vast hoe zij zorgleerlingen begeleidt, welke middelen zij hiervoor inzet en hoe het contact met de ouders is geregeld. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Ondersteuning van de leerlingen’ in het hoofdstuk Het onderwijs.

Toelichting

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van de Wet passend onderwijs. Het wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst.

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dit betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school zijn.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Databron

Het document met het schoolondersteuningsprofiel wordt door de school aangeleverd.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.