Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

De indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs toont welk vervolgonderwijs leerlingen na hun examen volgen en of zij dat na één jaar nog doen. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ in het hoofdstuk Resultaten.

Toelichting

In de indicator wordt aangegeven hoeveel leerlingen na het behalen van hun examen doorstromen naar het mbo, hbo, de universiteit (wo) of (een ander niveau) in het voortgezet onderwijs.

De categorie overige bij de grafiek ‘Wat doen leerlingen direct na het examen’ toont hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen vervolgonderwijs volgt in het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Berekening

De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen de doorstroommonitor.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator is het landelijk gemiddelde per onderwijssoort.

ManagementVenster

Meer informatie over de indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs is te vinden in het Managementrapport Doorstroom naar vervolgonderwijs (school- en bestuursrapport). Het schoolrapport is een interactief Tableau-rapport met gegevens over de doorstroom van de leerlingen van desbetreffende school naar het vervolgonderwijs. Het rapport gaat in op thema’s als uitstroom met en zonder diploma, aansluiting bij het vervolgonderwijs en startkwalificaties. Het bestuursrapport is in pdf-vorm en toont in welke onderwijssector de leerlingen terechtkomen.

Uitzondering

Databron

Het databestand VO-Vervolgonderwijs bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor vo, mbo, volwasseneneducatie (ve) en ho. Daarmee kan voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs de onderwijsroute worden gevolgd. Dit heet het doorstroomrapport.

Actualisatie

Rond mei ontvangt Vensters van DUO de gegevens voor het berekenen van de doorstroom naar vervolgonderwijs. Verschillende bestanden worden aan elkaar gekoppeld waardoor het schooljaar iets achterloopt op de andere indicatoren. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt ieder schooljaar samengesteld met gegevens uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens.