Tevredenheid ouders

Definitie

De indicator Tevredenheid ouders toont de tevredenheid van ouders over de school. De tevredenheid voor ouders wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van 15 vragen. Scholen bepalen zelf in welke leerjaren van de onderwijssoorten de oudertevredenheid wordt uitgezet. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Tevredenheid.

Berekening

De berekeningen worden gedaan door Vensters VO. De werkwijze voor het berekenen van de tevredenheid ouders is als volgt:

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

ManagementVenster

Meer informatie over deze indicator is te vinden in het schoolrapport Tevredenheid ouders. Dit rapport wordt opgemaakt als een school de Vensters-vragenlijst heeft afgenomen (via Vensters of één van de aangesloten onderzoeksaanbieders). Dit rapport geeft meer informatie over de respons en de resultaten van de vragen over oudertevredenheid.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de onderzoeksaanbieder die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Op vensters.nl staat een overzicht van alle onderzoeksaanbieders die de Vensters-vragenlijst gebruiken. Als een school het onderzoek afneemt via een van deze onderzoeksaanbieders is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Vragenlijst tevredenheid ouders

Leerjaar: Selecteer hieronder in welk leerjaar uw kind zit: 1/2/3/4/5/6

Onderwijssoort: Selecteer hieronder welke onderwijssoort uw kind volgt: brugjaar* / vmbo / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo
(indien van toepassing aangevuld met overige categorieën uit onderwijssoort+leerweg zoals IB / ESS / praktijkonderwijs)
(NB Brugjaar betreft combinatieklassen vmbo/havo of havo/vwo, vmbo betreft algemeen brugjaar vmbo leerjaar 1 of 2)

1. De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.*
2. Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen. *
[i] (bijvoorbeeld: sportief, muzikaal, creatief of talent voor bepaalde vakken)
3. De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.*
4. De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.*
5. Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school.*
[i] (bijvoorbeeld: computers, laptops, tablets, smartboards)
6. De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt.*
7. Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.*
8. De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.*
9. De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.
10. Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind.
11. Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.
12. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
13. Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.*
14. Mijn kind gaat met plezier naar school.
15. Pesten wordt op school goed aangepakt.*

Antwoordschaal: zeker niet | meestal niet | soms wel, soms niet | meestal wel | zeker wel

*Bij deze vragen is de antwoordcategorie 'weet niet' beschikbaar

NB Over de bewoording van de vragen is zorgvuldig gekozen en er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is echter toegestaan om specifieke termen als ‘docent’ te vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld ‘leraar’) of ‘ouders’ door ‘ouders/verzorgers’.

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken, zijn richtlijnen voor het afnemen van de vragenlijst opgesteld:

Voor een representatief beeld van alle ouders is het van belang dat de groep die de vragenlijst heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep op een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)
N: de grootte van de populatie
z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.
p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)
N: de grootte van de populatie
z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96
p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%