Tevredenheid leerlingen

Definitie

De indicator Tevredenheid leerlingen toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen op de school. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Tevredenheid.

Toelichting

De tevredenheid van leerlingen wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebruikt voor de indicator Tevredenheid leerlingen en 11 vragen voor de indicator Sfeer en Veiligheid. Voor het praktijkonderwijs zijn twee aparte vragen toegevoegd. Bekijk meer informatie over de Vensters-vragenlijst.

Het praktijkonderwijs kan er ook voor kiezen om de ProZO!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs in deze indicator mee te nemen.

Berekening

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO. De werkwijze voor het berekenen van een schoolscore voor totale leerlingtevredenheid is als volgt:

Formule:

De 5-punts Likertschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4 en 5.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

ManagementVenster

Meer informatie over deze indicator is te vinden in het Managementrapport Tevredenheid leerlingen, op school- en bestuursniveau. Dit ManagementVenster-rapport wordt opgemaakt als een school de Vensters-vragenlijst heeft afgenomen (via Vensters of één van de aangesloten onderzoeksaanbieders). Dit rapport geeft meer informatie over de respons, de resultaten van de vragen over leerlingtevredenheid en de resultaten van de sociale veiligheidsvragen.

Via het ManagementVenster kunnen scholen hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie sturen via de module Monitoring Sociale Veiligheid (MSV). Dit is ook mogelijk voor scholen die de ProZO!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs hebben afgenomen.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de externe onderzoeksaanbieder die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Scholen die een onderzoek afnemen bij een externe onderzoeksaanbieder die aangesloten is bij Vensters, hebben de mogelijkheid om een breder onderzoek af te nemen. De Vensters-vragen zijn dan onderdeel van het bredere onderzoek. Op vensters.nl staat een overzicht van alle externe onderzoeksaanbieders die de Vensters-vragenlijst gebruiken. Als een school het onderzoek afneemt via een van deze externe onderzoeksaanbieders is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

In de Vensters-vragenlijst gaan vraag 1 tot en met 16 over de tevredenheid van leerlingen en vraag 17 tot en met 27 over de sociale veiligheid. Op vensters.nl kunt u de volledige vragenlijsten met de volledige antwoordschalen downloaden.

Vragenlijst tevredenheid leerlingen

Ik zit in leerjaar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Ik zit op het praktijkonderwijs / brugjaar / vmbo / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo

1. Word je door school uitgedaagd om je best te doen? [veel te weinig – ruim voldoende]
[i] Denk daarbij aan of je leraren je aanmoedigen om harder te leren, betere cijfers te halen, etc.
2. Word je gemotiveerd door docenten? [veel te weinig – ruim voldoende]
3. Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? [helemaal niet – ja, zeker]
[i] Denk hierbij aan: extra hulp van docenten als je ergens moeite mee hebt of extra opdrachten als iets je makkelijk afgaat.
4. Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les? [heel ontevreden – heel tevreden]
[i] Denk hierbij aan: luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren, enzovoorts.
5. Hoe werkt ICT op jouw school? [slecht – goed]
[i] Met ICT bedoelen we bijvoorbeeld computers, gebruik devices en internet, digitale leeromgevingen of smartboards.
6. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen? [heel ontevreden – heel tevreden]
7. Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws? [veel te weinig – ruim voldoende]
8. Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? [heel ontevreden – heel tevreden]
[i] We bedoelen hiermee met school naar het museum, schoolreisje, etc.
9. Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie? [heel ontevreden – heel tevreden] [niet van toepassing]
10. Behandelen docenten jou met respect? [helemaal niet – zeer zeker]
11. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? [helemaal niet – zeer zeker]
12. Hoe tevreden ben je over jouw mentor? [heel ontevreden – heel tevreden]
13. Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? [helemaal niet – zeer zeker] [Niet van toepassing]
14. Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? [helemaal niet – zeer zeker]
[i] Met resultaten bedoelen we bijvoorbeeld hoe je de toetsen of de praktijkopdrachten hebt gemaakt en wat je beoordeling is.
15. Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn? [helemaal niet – zeer zeker]
16. Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? [helemaal niet – zeer zeker]

Vraag 17 t/m 27 bevraagt de sociale veiligheid

Praktijkonderwijs
28. Helpt de school jou bij het zoeken naar een stage? [helemaal niet – ja, zeker]
29. Vind je dat je echt iets leert op je stage? [helemaal niet – ja, zeker]

NB Over de bewoording van de vragen is nagedacht door de VO-raad, LAKS, ResearchNed en Kwaliteitscholen. Er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is echter toegestaan om specifieke termen als ‘docent’ te vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld ‘leraar’) of ’ouders’ door ’ouders/verzorgers’. Voor het vso wordt geen onderscheid gemaakt in onderwijssoorten. Aan leerlingen van het vso wordt gevraagd naar het uitstroomprofiel.

----------------------------------------------------------

Nieuwe vragenlijst tevredenheid leerlingen
(vanaf november 2020)

In welk leerjaar zit je? 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Welke onderwijssoort volg je? praktijkonderwijs / brugjaar / vmbo brugjaar / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo / European Secondary School / International Baccalaureate

1. Helpen leraren je om je best te doen op school? [zeker niet – zeker wel]
2. Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? [zeker niet – zeker wel]
3. Ben je tevreden over wat je leert op school? [zeker niet – zeker wel]
4. Doe je verschillende dingen in een les? [zeker niet – zeker wel]
5. Werken computers, laptops of tablets goed op je school? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)
6. Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)
7. Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? [zeker niet – zeker wel]
(Bijvoorbeeld dingen uit het (jeugd)journaal, een nieuws website of uit de krant.)
8. Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? [zeker niet – zeker wel]
9. Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)
(Bijvoorbeeld schoolreisje, sportdag of bezoek aan museum.)
10. Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? [zeker niet – zeker wel]
11. Kunnen je leraren goed uitleggen? [zeker niet – zeker wel]
12. Ben je tevreden over je mentor? [zeker niet – zeker wel]
13. Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)
14. Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt gemaakt? [zeker niet – zeker wel]
15. Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school gebeuren? [zeker niet – zeker wel]
(Bijvoorbeeld nieuws over activiteiten, regels of lesuitval.)
16. Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? [zeker niet – zeker wel]
(Bijvoorbeeld via een leerlingenraad kunnen leerlingen inspraak hebben.)

Vraag 17 t/m 27 gaan over de sociale veiligheid

Praktijkonderwijs
28. Helpt je school je bij het zoeken naar een stage? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)
29. Leer je op jouw stage dingen die handig zijn voor werken? [zeker niet – zeker wel] (+ n.v.t.)

Validiteit en betrouwbaarheid

Het is niet mogelijk om de tevredenheidvragenlijst tijdelijk te sluiten, gegevens op te vragen en daarna de vragenlijst weer open te zetten, omdat dit de betrouwbaarheid beïnvloedt. Soms is dit wel mogelijk als de vragenlijst wordt afgenomen bij een externe onderzoeksaanbieder.

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken, hebben onderzoeksbureaus CentERdata en ResearchNed richtlijnen voor het afnemen van de Vensters-vragenlijst opgesteld. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader van Vensters VO. Uiteraard zijn scholen vrij om zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn ook gemaakt met de externe onderzoeksaanbieders.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de vragenlijst heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep op een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).