Tevredenheid leerlingen ProZO!

Definitie

De indicator Tevredenheid leerlingen ProZO! toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen in het praktijkonderwijs verdeeld over de hele school. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Tevredenheid.

Toelichting

De tevredenheid van leerlingen in het praktijkonderwijs kan worden gemeten aan de hand van de ProZO!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs. De afnameperiode voor leerlingtevredenheid is 1 november tot en met 30 april. De gegevens van de ProZO!-vragenlijst worden meerdere keren per jaar automatisch doorgeleverd aan Vensters.

De data wordt verwerkt in Vensters, zodat de resultaten zichtbaar kunnen worden gemaakt op Scholen op de kaart. Vanaf schooljaar 2017-2018 is in de Monitor Sociale Veiligheid (MSV) in de ProZO!-vragenlijst geïntegreerd. Scholen kunnen ervoor kiezen om een (verkorte) leerlingvragenlijst sociale veiligheid af te nemen.

Berekening

De vragenlijst wordt afgenomen met een 4-puntsschaal en voor scholenopdekaart.nl omgerekend naar een 10-puntsschaal. Omrekening van de vragen gebeurt via de volgende formule: (3 * score) – 2.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit alle scholen die de ProZO!-vragenlijst hebben afgenomen.

ManagementVenster

Meer informatie over deze indicator is te vinden in het Managementrapport Tevredenheid leerlingen, op school- en bestuursniveau. Dit rapport wordt opgemaakt als een school de Vensters-vragenlijst heeft afgenomen (via Vensters of één van de aangesloten onderzoeksaanbieders). Dit rapport geeft meer informatie over de respons, de resultaten van de vragen over leerlingtevredenheid en de resultaten van de sociale veiligheidsvragen.

Databron

De ProZO!-vragenlijst is ontwikkeld en wordt beheerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Aan de ProZO!-vragenlijst zijn de eerste 16 vragen uit de Vensters-vragenlijst en 2 extra vragen voor praktijkonderwijs toegevoegd.

Vragenlijst tevredenheid leerlingen

 1. Word je door school uitgedaagd om je best te doen? [veel te weinig – ruim voldoende]
  [i] Denk daarbij aan of je leraren je aanmoedigen om harder te leren, betere cijfers te halen, etc.
 2. Word je gemotiveerd door docenten [veel te weinig – ruim voldoende]
 3. Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? [helemaal niet – ja, zeker]
  [i] Denk hierbij aan: extra hulp van docenten als je ergens moeite mee hebt of extra opdrachten als iets je makkelijk afgaat.
 4. Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les? [heel ontevreden – heel tevreden]
  [i] Denk hierbij aan: luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren, enzovoorts.
 5. Hoe werkt ICT op jouw school? [slecht – goed]
  [i] Met ICT bedoelen we bijvoorbeeld computers, gebruik devices en internet, digitale leeromgevingen of smartboards.
 6. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen? [heel ontevreden – heel tevreden]
 7. Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws? [veel te weinig – ruim voldoende]
 8. Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? [heel ontevreden – heel tevreden]
  [i] We bedoelen hiermee met school naar het museum, schoolreisje, etc.
 9. Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie? [heel ontevreden – heel tevreden] [niet van toepassing]
 10. Behandelen docenten jou met respect? [helemaal niet – zeer zeker]
 11. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? [helemaal niet – zeer zeker]
 12. Hoe tevreden ben je over jouw mentor? [heel ontevreden – heel tevreden]
 13. Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? [helemaal niet – zeer zeker][Niet van toepassing]
 14. Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? [helemaal niet – zeer zeker]
  [i] Met resultaten bedoelen we bijvoorbeeld hoe je de toetsen of de praktijkopdrachten hebt gemaakt en wat je beoordeling is.
 15. Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn. [helemaal niet – zeer zeker]
 16. Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? [helemaal niet – zeer zeker]

Praktijkonderwijs

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken, heeft onderzoeksbureau CentERdata richtlijnen voor het afnemen van de Vensters-vragenlijst opgesteld.

Uiteraard zijn scholen vrij om zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen een uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn ook gemaakt met de samenwerkende onderzoeksaanbieders.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de vragenlijst heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep op een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).