Na het praktijkonderwijs

Definitie

De indicator Na het praktijkonderwijs toont van de uitgestroomde leerlingen uit het praktijkonderwijs (de einduitstroom) of zij na 1 en na 2 jaar werk of onderwijs volgen. Dit wordt getoond voor de volgende vijf categorieën: werk (met arbeidsovereenkomst) / werk en leren / leren / voortgezet onderwijs / anders. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Resultaten.

Berekening

De berekeningen (percentages en benchmarks) worden gedaan door Vensters VO.

Het percentage uitgestroomde leerlingen na een jaar = het aantal uitgestroomde leerlingen dat naar een van de categorieën uitstroomt: werk / werk en leren / leren / voortgezet onderwijs / anders, gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen van één schooljaar (de einduitstroom) vermenigvuldigd met 100.

Het percentage uitgestroomde leerlingen na twee jaar = het aantal uitgestroomde leerlingen dat twee jaar na schoolverlaten in een van de categorieën is uitgestroomd: werk / werk en leren / leren / voortgezet onderwijs / anders, gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen van één schooljaar (de einduitstroom) vermenigvuldigd met 100.

Het aantal uitgestroomde leerlingen = het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke uitstroommonitor.

Uitstroomadvies = de vervolgbestemming die de school adviseert voordat de leerling de school verlaat.

Percentage opgevolgd advies = het percentage uitstroom conform uitstroomadvies, dus de overeenstemming tussen dit advies en de vervolgbestemming.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep van deze indicator bestaat uit alle scholen voor praktijkonderwijs die de landelijke uitstroommonitor van de Sectorraad Praktijkonderwijs hebben ingevuld.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke uitstroommonitor van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Scholen voeren jaarlijks gegevens in van leerlingen die de school voor praktijkonderwijs dat schooljaar hebben verlaten. Deze gegevens zijn verdeeld in de volgende categorieën: achtergrondkenmerken, de leerling tijdens het praktijkonderwijs, bestemming leerlingen, begeleiding na uitstroom.

Met behulp van de volgmodule wordt op schoolniveau nagegaan hoe de actuele situatie van de oud-leerlingen eruit ziet op de volgende meetmomenten: een half jaar na uitstroom, één jaar na uitstroom en anderhalf jaar na uitstroom en twee jaar na uitstroom.

Actualisatie

Begin december ontvangt Vensters van de Sectorraad Praktijkonderwijs de gegevens van de uitstroommonitor. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Bij de beoordeling van de leerresultaten van de leerlingen in het praktijkonderwijs gebruikt de Inspectie van het Onderwijs indicatoren die zijn bepaald in overleg met de scholen. Uitgangspunt daarbij is dat scholen voor praktijkonderwijs ernaar streven dat leerlingen een passend opleidingsniveau bereiken en zich ontwikkelen volgens een individuele leerroute. De gegevens worden jaarlijks aangeleverd op basis van de landelijke uitstroommonitor en de volgmodule.