Slaagpercentage

Definitie

De indicator Slaagpercentage toont hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De slaagpercentages worden per onderwijssoort getoond. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Resultaten.

Berekening

De berekeningen zijn uitgevoerd door Vensters VO. Bij het berekenen van het slaagpercentage is rekening gehouden met de volgende punten:

De categorieën T, E, D en L worden niet meegenomen in de berekeningen.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijsaanbod + leerweg.

ManagementVenster

Meer informatie over Slaagpercentage is te vinden in de Managementrapporten Examenresultaten, Examenresultaten (interactief), Examenresultaten vergelijking en Slaagpercentage scholen vergelijking.

Schoolrapporten

Examenresultaten: In dit rapport staan de examenresultaten van de school, weergegeven in tabellen, op profiel- en vakniveau. Behalve de gemiddelde scores, worden ook het landelijk gemiddelde en de percentielscore weergegeven. Het rapport toont ook het driejaarsgemiddelde, het slaagpercentage en het verschil SE-CE.

Examenresultaten interactief: In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in cijfers en percentielen. In dit Tableau-rapport kunnen filters worden toegepast.

Examenresultaten vergelijking: In dit rapport kunnen examenresultaten vergeleken worden met het landelijk gemiddelde, scholen met dezelfde samenstelling, scholen met een vergelijkbaar aantal leerlingen, scholen in een vergelijkbare gemeente, scholen van dezelfde denominatie en scholen in dezelfde regio.

Bestuursrapporten

Examenresultaten: In dit rapport staan de examenresultaten en slaagpercentages van de scholen binnen het bestuur per onderwijssoort.

Examenresultaten (interactief): In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in cijfers en percentielen. In dit Tableau-rapport kunnen filters worden toegepast.

Slaagpercentage scholen vergelijking: In dit rapport staat voor alle scholen binnen het bestuur het slaagpercentage van het afgelopen jaar, per onderwijssoort, profiel en sector. Ook is het gemiddelde van de instelling, het bestuur en de landelijke vergelijkingsgroep te zien.

Uitzondering

De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en het Basisregister Onderwijs (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. Het 1CijferVO-examenbestand bevat alle examenresultaten per leerling. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden ieder schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond eind december/begin januari ontvangt Vensters de slaagpercentages. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld met gegevens uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbaar en valide uitgangspunt voor het berekenen van de indicator.