Personeelsindeling

Definitie

In het Informatiebesluit maakt OCW onderscheid tussen 5 hoofdcategorieën en de 18 functiecategorieën:

A. Management: leidinggevenden die integraal (eind)verantwoordelijk zijn over de (algehele) onderwijsinstelling (bv. schoolbestuur, directeuren, schoolleiders)

1. Leden van het College van Bestuur

2. (Bovenschoolse) directeur

3. Adjunct- of waarnemend directeur

4. Overig management in directie en bestuur


B. Middenmanagement: personeel dat al dan niet functioneel de leiding heeft over onderdelen/afdelingen binnen een onderwijsinstelling

5. Staffunctionaris (bv hoofd facilitaire dienstverlening)

6. Onderwijs coördinator

7. Overig middenmanagement


C. Onderwijsgevend personeel: benoembaar/bekwaam onderwijspersoneel dat in direct contact met de leerling/deelnemer onderwijs verzorgt dat systematisch en planmatig die leerling ondersteunt bij de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden

8. Groepsleerkracht

9. Vakleraar

10. Leraar in opleiding

11. Overig onderwijzend personeel


D. Onderwijsondersteunend personeel: het personeel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs door onderwijsondersteunende activiteiten

12. Assisterende functies (bv. (techn. onderwijsassistent, docent-assistent e.d.)

13. Therapeutische en zorgfuncties (bv. logopedist, schoolmaatsch. werker)

14. Instructeur

15. Overig onderwijsondersteunend personeel


E. Beheer- en administratief personeel: het ondersteunend personeel exclusief het managementpersoneel dat niet direct betrokken is bij het primaire proces (zoals omschreven bij onderwijsgevend personeel)

16. Beheerfuncties (bv. conciërge, schoonmaker, beheerder ICT)

17. Administratieve functies (bv. personeelszaken, salaris- of leerlingadministratie)

18. Overig beheer- en administratief personeel


Voor Vensters voor Verantwoording wordt deze indeling overgenomen met de volgende aanpassing; functiecategorie 6 (onderwijscoördinator) valt niet in de hoofdcategorie “B. middenmanagement” maar in “D. onderwijsondersteunend personeel”.

In Vensters wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect personeel.

Direct personeel:

Indirect personeel: