Leerlinggewicht

Definitie

Het leerlinggewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders.
De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Dit gebeurt middels een berekening op basis van het aantal leerlingen met een leerlinggewicht, hierbij geldt een drempelwaarde.

Toelichting

Bij het bepalen van het leerlinggewicht worden de volgende categorieën gehanteerd:
Categorie 1: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk;
Categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg;
Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger.

Vervolgens wordt het leerlingengewicht toegekend op basis van de volgende criteria:
- Het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3 of van wie beide ouders een opleiding hebben gehad uit categorie 3.
- Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders een opleiding uit categorie 2 hebben gehad of van wie de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad.
- Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 of 2.

Mogelijke waarde

0.00: Leerling krijgt geen gewicht op basis van het opleidingsniveau van de ouders.
0.30: Ouder(s) hebben maximaal een opleiding in lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.
1.20: Minimaal één van de ouders heeft maximaal een opleiding in het basisonderwijs of (v)so-zmlk, de andere ouder heeft maximaal een opleiding in lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.

Is relevant begrip voor

Gewichtenleerlingen